Pino Pilotti: Göta PB räddade PB!

Nedan beskriver Pino Pilotti, SM emeritus hur Göta Par Bricole kom till undsättning en gång i tiden. Talet är saxat från moderlogens digitala brev nummer 13.

Som nämndes i min skrivelse angående Stamhusets inköpande fick jag även uppdraget att beskriva fejden mellan SM Ernst Lind af Hageby och Ordföranden i Arbetsgraderna Gösta Settergren under slutet av 1920-talet vilken kulminerade 1931.

Låt mig ”backa bandet”. Under 1920-talet var situationen i Göta PB ytterst prekär, och sannolikheten för dess nedläggande var stor. Då ryckte Moderlogen in och hjälpte upp situationen och blev vederbörligen tackade av Bröderna i Göta PB. Det märkliga är att det faktiskt inträffat en helt motsatt situation i Moderlogen, för vilken jag inte hittat något tack från våra Bröder. När jag den 19/11 2019 skulle hedra StM em Torsten Leman genom att utnämna honom till JubK dök jag totalt oanmäld upp under ceremonin på Valand via transcendental meditation och telekinesi möjliggjord av en apparat från Clas Ohlson.

I mitt tacktal till Torsten framförde jag även Moderlogens tack för Göta PB:s insats i den ovan nämnda händelsen. Den som vill läsa mer om bakgrunden till denna kan göra det i min i år utgivna bok ”Then Bacchanaliska Akademien 1927-1217”

Kortfattat var det så här:
På Stora Konseljen den 9/9 1926 avgick SM Harald Sundberg och på samma konselj valdes inte den kanske förväntade efterträdaren, Ordföranden i Arbetsgraderna Gösta Settergren, utan översten för Karlskrona grenadjärregemente, Ernst Lind af Hageby. Gösta var konstnärligt lagd, teaterfantast och Bellmankännare, Ernst var militär! Lind af Hageby kom med i PB 1923, blev RSK 1925 och SM 1926, således efter 3 år!

Då Lind af Hageby tyvärr var stationerad i Karlskrona kunde han inte inta ämbetet helt före januari 1928 och under tiden agerade Settergren mycket självständigt. Då Lind af Hageby anlände till Stockholm hade nästan all makt samlats i Settergrens utan stöd i stadgarna utvecklade ”Kanslersämbetet”, ej hos De Högste Styresmännen! Så här såg de båda kombattanterna i den kommande fejden ut:

Lind af Hageby reagerade starkt på Kanslerämbetes makt och ville ändra i stadgarna. Settergren hävdade att alla ändringar i dessa efter de år 1799 antagna var emot desamma och att han därför, i egenskap av Ordförande i Arbetsgraderna var Sällskapets General-Ordförande och således var den som skulle kalla till alla möten och grader. Schismen eskalerade ordentligt under de kommande åren och kulminerade då Settergren kallade till ”allmänt möte” den 17/3 1931 på restaurang Gillet i Stockholm. SM Lind af Hageby kallade då till samma ”all-männa möte”, i samma lokal och på samma tid! 600 mer eller mindre förvillade Brr kom!

Det var nära att Moderlogen skulle ha lagts ner!

Det var mycket nära att Moderlogen skulle ha lagts ner! Många Bröder reagerade starkt på Settergrens tilltag. Vill man läsa en kort redogörelse som förklarar vad som nu hände på mötet rekommenderar jag de Styrandes i Göta PB svar den 14/3 på Settergrens kallelse vilken lästes upp i
början av mötet. I slutet står:

Icke under några som helst förhållande kommer Göta Par Bricole – och sannolikt ej heller någon av Systerlogerna – att godkänna Ordföranden i Moderlogens arbetsgrader som Sällskapets ordförande eller medgiva, att han eller någon annan än Sällskapets styrelse och konseljerna har någon som helst myndighet inom Sällskapet såsom helhet betraktat. Lika bestämt kommer Göta Par Bricole att fasthålla vid de enligt dess mening i vederbörlig ordning antagna nya statuterna och i anslutning därtill förrättade val av Högste Styresmän inom Sällskapet.

Styrelsen anhåller, att detta uttalande måtte vid det av Br. Settergren utlysta sammanträdet på lämpligt sätt bringas till Brödernas kännedom. Styrelsen är förvissad om, att varje sann Bricole Broder därvid skall veta att utan personlig hänsyn handla så som Sällskapets anseende och bästa kräver. Skulle – vilket den Milde Fadern förbjude – så icke bliva förhållandet, vill Göta P.B:s Styrelse såsom sin mening förklara, att Sällskapet Göta Par Bricole icke kommer att hava någon förbindelse med en Moderloge, ledd på annat sätt eller i annan ordning än de antagna statuterna bestämma och utstaka”.

Skrivelsen lästes upp under mötet på Gillet, och då hade Dotterlogerna i Malmö, Jönköping, Borås och Vänersborg meddelat att de var av samma åsikt. Klarare kan det knappast sägas! Det hela slutade med att lösningen på låsningen mellan Lind af Hageby och Gösta Settergren blev att båda avgick och Gösta Söderberg blev SM. Gösta Söderberg, var en ”nödlösning” men han förblev SM under hela 27 mycket lyckade år för Sällskapet. Kaptenen Måns von Stedingk ersatte Settergren som SK och Hörstadius kvarstod som DSM men ersattes av Gustaf Carlberg senare under året.

I slutet av mitt tacktal till Broder Torsten och Bröderna i Göta PB sade jag ”Förmodligen finns någon form av tackbrev, men eftersom jag inte hittat något skriftligt så tackar jag härmed hela Göta PB för att vi överlevde!”

I total karantän, Ingarö i juli 2020, Pino Pilotti, SM emeritus, d.v.s. förut väl meriterad, numera demeriterad


Lämna ett svar